Дачка фараона знаходзіць Майсея

                       "І выйшла дачка фараонава на раку мыцца,
                        а прыслужніцы яе хадзілі па беразе ракі.
                        Яна ўбачыла кош сярод трысьнягу і паслала
                        рабыню сваю ўзяць яго"
                                                         Выхад 2:5

Ад сэрца добрага дзіцё пашкадавала,
Каб на вадзе яно ад крыку не сканала,
Усынавіла і ўзяла у свой палац.
Хлапца габрэйскага царэўна ўратавала! 

Немаўлятка Майсей у кошыку

                            "… Тады фараон усяму народу свайму загадаў, кажучы:
                             кожнага [у габрэяў] сына кідайце ў раку, а кожную
                             дачку пакідайце жывою.
                             … Жонка зачала і нарадзіла сына, і бачачы, што ён  
                             вельмі прыгожы, хавала яго тры месяцы; 
                             але ня могучы даўжэй хаваць яго, узяла трысьняговы кош
                             і засмаліла яго асфальтам і смалою, і паклаўшы ў яго
                             немаўля, паставіла ў трысьнягу на беразе ракі, а сястра
                             яго пачала здалёк назіраць, што зь ім будзе."
                                                                        Выхад 1:22; 2:2-4

Каб Свой народ Ізраільскі не прыгняталі,
Цары Егіпецкія каб не мардавалі,
Бог пажадаў — і нарадзіўся Майсей!
Вялікага яўрэі збаўцу прычакалі!                           

Якаў перасяляецца ў Егіпет

                    " І сказаў Бог Ізраілю ва ўяве начной:
                       Якаве! Якаве! Ён сказаў: вось я.
                       Бог сказаў: Я Бог, Бог бацькі твайго;
                       ня бойся ісьці ў Егіпет, бо там павяду
                       ад цябе народ вялікі;
                       Я пайду з табою ў Егіпет, я вывяду цябе назад;
                       Язэп сваёю рукою закрые вочы твае."
                                                               Быцьцё 46:2-4
 
   Каб зарадзіліся  жыдоўскія плямёны --
  Саюз Яфрэма і Манасіі  імёны --
  Ў Егіпет Якава і пасылае Бог,
  Сыны Язэпа каб былі ім бласлаўлёны!

Іосіф адкрываецца сваім братам

            "… Ён сказаў: я — Язэп, брат ваш, якога вы
             прадалі ў Егіпет;
             але цяпер не маркоцьцеся і не шкадуйце пра тое,
             што вы прадалі мяне сюды, бо паслаў мяне Бог
             перад вамі, каб захаваць вам жыцьцё;"
                                            Быцьцё 45:4,5.
 
 
Подлы  учынак  братоў — не  варожы,
Іх  безсардэчнасьць  ацэнена  гожа!
Сьлёзна  Язэп  тое  зло  дараваў
За  суцяшальнейшы  промысел  Божы.

Сем галодных гадоў

          "І быў голад па ўсёй зямлі;
        ...І з усіх краінаў прыходзілі ў Егіпет купляць
          хлеб у Язэпа...
       ...І даведаўся Якаў, што ў Егіпце ёсьць хлеб,
         і сказаў Якаў сынам сваім: што вы глядзіцё?
     … Дзесяць братоў Язэпавых пайшлі купіць хлеба ў Егіпце."
                                                             Быцьцё 41:56,57; 42:1,3.
 
Іосіф  збожжа  назапашваў  сем  гадоў.
Да  голаду  на  ўсёй  зямлі  ён  быў  гатоў!
Прыгнала  й  да  начальніка  Егіпта
Патрэба  дзёрскіх  яго  здраднікаў-братоў!

Іосіф і жонка Патыфара

                   "І зьвярнула позірк на Язэпа жонка гаспадара
                     ягонага і сказала: сьпі са мною. Але ён адмовіўся
                     і сказаў жонцы гаспадара свайго:
                     … ён не забараніў мне нічога, акрамя цябе,
                    бо ты жонка яму; як жа зраблю я гэта вялікае ліха
                    і зграшу  прад Богам?"
                                                      Быцьцё 39:7,8,9
 
Прыклад  стойкасьці  мужчынам  ўсім  да скону --
Ёсіф  не парушыў  Божага  закону.
Каб  такая  баба  стала  спакушаць --
Я,  напэўна,  лёг  бы  з  жонкай  фараона!

Іосіф тлумачыць фараонавы сны

                 "І сказаў фараон Язэпу: калі Бог адкрыў
                  табе ўсё гэта, дык няма такога разумнага,
                  як ты;
                  ...І сказаў фараон Язэпу: вось, я пастаўлю
                  цябе над усёю зямлёю Егіпецкай"
                                                               Быцьцё 41:39,41
 
Хто  любіць  Бога — з  тым  сябруе  Бог.
Бяз  Госпада  ня ўбачыш  перамог.
Дар  Усявышняга   узьняў   Язэпа
Увысь,  куды  патрапіць  сам  ня мог. 

Якаў "барукаецца" з Богам

                  "І застаўся Якаў адзін. І змагаўся Нехта зь ім,
                    пакуль настала зара;
                    ...І сказаў: ад сёньня імя тваё будзе ня Якаў,
                    а Ізраіль, бо ты змагаўся з Богам, і людзей
                    адольваць будзеш."
                                                Быцьцё 32:24,28
 
Падужыўся  з  Богам — і  ты  ўжо  Ізрайль!
Ды  вера  і  мужнасьць  патрэбна  праз  край,
Упартасьць,  нястомнасьць  да  велічнай  мэты!
Настырнасьцю  вернеш  свой  згублены  Рай!

Ісаў мірыцца з братам Якавам

                  "І пабег Ісаў яму напярэймы і абняў яго,
                    і ўпаў на шыю яму і цалаваў яго, і плакалі."
                                                      Быцьцё 33:4
 
Ён  помсты  не ўчыніў  за  страту  першародства --
Вялікадушна  праявіў  высакародства!
Пакорлівасьці  сілай  Якаў  перамог...
Ціхмянасьць  у  жыцьці  дае  карысьці  мноства!

Браты прадаюць Іосіфа

                 "І сказаў Юда братам сваім: якая карысьць,
                   калі мы заб'ем брата нашага і схаваем
                   кроў ягоную?
                   ...і, калі праходзілі купцы Мадыямскія,
                   выцягнулі Язэпа з рова і прадалі Язэпа
                   Ізмаільцянам за дваццаць срэбранікаў;
                   а яны завялі Язэпа ў Егіпет."
                                                           Быцьцё 37:26,28
 
Што  у  бацькі  Язэп  найлюбімейшы  сын,
Што  яму  пасылаў  Бог  прарочыя  сны --
Зайздрасьць  ў  сэрцы  братоў  усяліла  нянавісьць...
Ня дай,  Божа,  мне  грэху  такога… Амінь!

Обратная связь - stihiby@yandex.ru